در حال نمایش یک نتیجه

کیلر مات پلی اورتان آراز

نحوه استفاده از کیلر مات پلی اورتان آراز

  • آماده بودن رنگ زیرین جهت اعمال این محصول حتما به فاصله زمانی جهت اجرایه لایه دقت کنید. سپس اطمینان حاصل نمایید که سطح زیرین
  • فاقد هرگونه آلودگی و عیوب سطحی و رنگهای قدیمی یا چسبندگی ضعیف است. اطمینان از عدم وجود هر گونه گرد و غبار موجود در هوای اطراف و اجرای محصول بادرصد رقیق سازی و شرایط پاشش استاندارد